Videos

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน” “Global Warming”

FINE ART: ลำพู กันเสนาะ ตอน ประวัติก่อนวันโลกแตก

The Artist Story EPS1 ลำพู กันเสนาะ B1

The Artist Story EPS1 ลำพู กันเสนาะ B2

The Artist Story EPS1 ลำพู กันเสนาะ B3

รายการ Daradaily Art Show ลำพู กันเสนาะ Onair 20/08/56 P1/4

รายการ Daradaily Art Show ลำพู กันเสนาะ Onair 20/08/56 P2/4

รายการ Daradaily Art Show ลำพู กันเสนาะ Onair 20/08/56 P3/4

รายการ Daradaily Art Show ลำพู กันเสนาะ Onair 20/08/56 P4/4

รายการ Daradaily Art Show นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน” โดย ลำพู กันเสนาะ

my home ตอน “เยือนเรือนหลังน้อยที่อัมพวา…ของคุณลำพู กันเสนาะ” 29 ต.ค. 59 (1/4)

my home ตอน “เยือนเรือนหลังน้อยที่อัมพวา…ของคุณลำพู กันเสนาะ” 29 ต.ค. 59 (2/4)

my home ตอน “เยือนเรือนหลังน้อยที่อัมพวา…ของคุณลำพู กันเสนาะ” 29 ต.ค. 59 (3/4)

ไทยบันเทิง ThaiPBS นิทรรศการ “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์” โดย ลำพู กันเสนาะ