Candlelight Blues (Highlight 2)

About This Project

แสงเทียน, (Candlelight Blues), oil on canvas, 100x150cm, 2017.

วันที่ใครคนหนึ่งรู้สึกถึงความมืดมิด อาจไม่ใช่วันที่ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น แต่กลับเป็นวันที่แสงแห่งความดีงามที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและนำทาง ให้เราอยู่บนโลกนี้อย่างเข้าใจชีวิตได้ดับไป

 

Category
Highlight